Polskie prawo pracy opiera się na Kodeksie Pracy, do tej pory kodeks pracy, który powstał w 1974 roku, nie został gruntownie zreformowany.

Został jednak dostosowany do prawa europejskiego, kodeks pracy reguluje również ramowe warunki umów zbiorowych. Specyfiką polskiego prawa układów zbiorowych jest to, że nie muszą być uznawane za ogólnie obowiązujące, ale w zasadzie obowiązują wszystkich pracowników firmy. Umowa o pracę, reguluje stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem, umowa o pracę powinna zawierać przynajmniej dane osobowe stron, rodzaj umowy, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Zgodnie z polskim prawem możliwa jest zarówno umowa o pracę na czas określony, jak i na czas nieokreślony. W prawie polskim zawieranie umów na czas określony możliwe jest tylko 3 razy, przy czym całkowity czas zatrudnienia na tego rodzaju umowie nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po tym czasie, pracodawca powinien podpisać z pracownikiem umową na czas nieokreślony. Dzięki ustawie z 9 lipca 2003 roku. Możliwa jest również praca tymczasowa zgodnie z polskim prawem pracy.

W odniesieniu do wynagrodzeń w Polsce należy zauważyć, że od 10 października 2002 roku obowiązuje ustawowe wynagrodzenie minimalne.

Ustalane jest co roku przez parlament i dotyczy zatrudnienia pracownika na pełny etat czyli na wymiar 8/8. Prawo pracy reguluje także zasady wypłacania wynagrodzenia za czas choroby, zgodnie z polskim prawem pracy, pracodawca musi zapłacić polskiemu pracownikowi od 80% do 100% ostatniego wypłaconego wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni urlopu. W umowie o pracę mogą znaleźć się także różne szczegółowe zapisy dotyczące przykładowo zakazu konkurencji. Klauzula o zakazie konkurencji może zostać zawarta w polskim prawie pracy na czas trwania umowy o pracę i poza nią. Może ona dotyczyć różnych obszarów pracy i nie musi całkowicie eliminować możliwość pracy na podobnym stanowisku w innej formie po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym stanowisku. Może dotyczyć przykładowo technologii produkcji, dedykowanych rozwiązań, własności intelektualnych. Jeżeli pracodawca nie wie jak skonstruować tego rodzaju umowę z pomocą może przyjść prawnik prawo pracy wrocław.